Практическа разработка #

Активно слушане

“Говоренето е необходимост. Слушането е изкуство.”
Гьоте

ЗАЩО Е ВАЖНО?

Като се има предвид, че това, което детето научава от общността и по-късно ще се практикува от детето по автономен и независим начин, от съществено значение е учителят/педагогът да разбере важността и необходимостта от способността да се слуша: да се показва интерес към казаното. С други думи, обърнете внимание на активното слушане.

Когато децата се чувстват изслушани, те веднага се чувстват специални и са склонни да адаптират своите нагласи към себе си и към другите. Те се чувстват ценени, по-малко авторитарни, по-гъвкави и по-отворени и желаещи да слушат другите. Ето защо активното слушане е важен инструмент за създаване на по-голяма емпатия и укрепване на ефективните връзки между участниците в учебния процес в училищната среда – учители/преподаватели и ученици. Това им позволява да се чувстват комфортно при конструктивното разпространение на своите преживявания и емоции и способства за балансиране на отношенията между послушание, разбирателство и взаимно уважение, за укрепване на връзките и насърчаване на по-уверено общуване.

По този начин активното слушане става силен съюзник, позволявайки на учителя/възпитателя да води и мотивира детето в изграждането на своето знание чрез постоянно търсене, изследване на чувствата и значенията на ежедневния живот, като насърчава наситеното обучение и балансираното и здравословно развитие. По този начин детето развива напълно способността и силата да бъде активно, да участва и да се намесва във всичко около себе си – във и извън училището – превръщайки се в строител на собственото си знание и придобивайки нови знания чрез собствената си мотивация.

АКТИВНО СЛУШАНЕ – ПОЛЗА И ПРЕДИМСТВА НА ТЕХНИКАТА:

👉 Развива увереността и самочувствието на детето

👉 Позволява да се наблюдава невербален език (поза на тялото, изражение на лицето, жестове, глас и дишане)

👉 Улеснява разбирането на съдържанието и чувствата

👉 укрепва взаимната връзка и доверие

👉 води до признаване на власт, без да се прибягва до страх

👉 Установява емпатия между страните

КАК ДА ГО НАПРАВИМ? 

Способността да слушаме активно, т.е. наистина да слушаме това, което ни се казва, да обръщаме внимание и да асимилираме тази информация, е компетентност, която може и трябва да бъде научена и практикувана.

Някои съвети, които могат да помогнат на учителите да приемат активна поза за слушане:

(1) да останат спокойни, да се съсредоточат върху детето, което говори и да поддържат контакт с очите; (2) да обръщат внимание на невербалния език/поведение; (3) да слушат до края; (4) да визуализират това, което се казва; (5) да поставят себе си на мястото на другия; (6) да направят заключения и да изразят становището си в края; (7) да не мислят/планират отговор, докато слушат другата страна; 8) да дават обратна връзка (положителна подкрепа) и да задават въпроси; (9) да слушат на отговора; (10) не винаги да искат да има последната дума; (11) да се усмихнат своевременно; (12) да избягват разсейващи фактори (мобилни телефони, паралелни разговори).

Най-веселият и лесен начин за децата да се научат да слушат без да загубят интерес са игровите упражнения, играчки и игри за стимулиране на активно слушане в детето!

💡 дейност 1 Аз съм учителят!

Учителят разказва една история (прост сюжет) спокойно от началото до края и моли учениците да слушат внимателно. След това, тъй като учениците вече са имали контакт с историята, учителят преразказва, но с грешни думи, разменя или прескача откъси от историята. Целта е учениците да откриват и коригират погрешното. Защото в тази игра на слушане, учителите са те!

[Това е също така много забавно да се направи с пословици, гневни речи, текст на песни, известни на учениците…].

💡 Дейност 2 Рисуване пад диктовка

Учителят избира в кратък описателен текст такъв брой изречения, който е подходящ за възрастта на учениците – и спокойно го чете на учениците. Докато чете, той ги моли да нарисуват това, което слушат. Ако това е сложен текст или текст с много описания, може да се наложи четенето да се повтори няколко пъти.

💡 Дейност 3 Вълшебната буква

За тази дейност учителят избира буква, която ще бъде вълшебна буква! Например буквата d. По време на четенето или преразказването на историята, когато учителят произнесе дума, започваща с буквата, учениците предварително правят аранжировката (пляскане, повдигане на ръката, драскане на носа и т.н.)

Почивките поставят учениците в състояние на тревожно очакване вълшебната буква да бъде произнесена. След това можете да усложнявате играта, като добавите, например, дифтонги.

💡 Дейност 4 Отидох в библиотеката и прочетох…

Това е много забавна и динамична дейност, която може да насърчи посещение на библиотеката и четене. Състои се в това да се започне с фразата “Отидох в библиотеката и прочетох…” следвана от заглавието на книга. Например: “Отидох в библиотеката и прочетох „Зайченцето бяло”.

След това детето вдясно трябва да продължи изречението, като добави друго заглавие и повтаря цялото изречение. Т. е: “Отидох в библиотеката и прочетох “Зайченцето Бяло” и “Акулата в банята”.

След това се преминава към следващото дете, което трябва да повтори казаното преди това и да добавите друго заглавие. И така нататък.

Играта приключва, когато изречението е много дълго и става много трудно да се повтаря.