Приказки
Източна Европа и Русия

Магарешки съвет

level 1
Трудност *
Категории: Животни

Резюме: Една вечер вол се прибрал от нивата уморен и се оплакал на магарето. То му дало съвет да се престори на болен, за да не го товарят с работа. Човекът ги чул и натоварил с работа магарето, а вола заплашил. Дали волът бързо оздравял – прочети и разбери!

Двата работни вола влезли в обора, капнали от дневния труд. Заварили магарето: хрупа прясно накосено сено в яслата и си върти доволно опашката.

– Добър вечер, братко! – рекъл единият вол. – Как си?

– Отлично! – отвърнало магарето.

– Ти си едно щастливо магаре – със завист добавил волът и въздъхнал, – а пък аз съм един нещастен вол.

– Защо? – попитало магарето.

– Защото съм роден без късмет, цял ден тегля ралото, а вечерно време мъкна към село и колата, и ралото, и стопанина.

– Ако не искаш да се трепеш – рекло магарето, – престори се на болен. Легни на земята, почни да пъшкаш и утре стопанинът няма да те впрегне.

Стопанинът бил до вратата и чул разговора между вола и магарето. Той нищо не казал, само се усмихнал и поклатил глава. На другия ден волът постъпил, както го научило магарето.Тръшнал се на земята и захванал да пъшка. В обора влязъл стопанинът, поклатил глава и рекъл:

– Разболял се е добрият ми вол. Няма що. Ще впрегна на негово място магарето.

И си подострил остена.

Цял ден хитроумното магаре теглило ралото и се спъвало в браздите. Вечерта се върнало в обора с увиснали уши. Болният вол лежал и си пригризвал.

– Благодаря ти,братко! – рекъл той на магарето. – Ти си моят спасител. Обещавам ти цял живот да се преструвам на болен!

– Не ще можеш дълго време да се преструваш на болен! – викнало ядосано магарето.

– Защо?

– Защото днес чух как стопанинът рече на съседа си: “Волът ми се разболя тежко. Ако не стане до утре, ще го закарам на месаря да му тегли ножа!”

Волът се разтреперал. Цяла нощ не мигнал. А на другия ден се дигнал, преди да пропеят първи петли.